برداشت آفتاب گردان
برداشت آفتاب گردان

برداشت تخمه آفتابگردان شهرستان خوی یکی از مناطق مهم کشاورزی و تولید تخمه آفتابگردان در آذربایجان غربی است. این شهرستان قطب اول تولید دانه های آفتابگردان در کشور می باشد که به شهر گل های آفتابگردان مشهور است. برداشت تخمه آفتابگردان در این منطقه از اوایل شهریور ماه آغاز شده و تا نیمه های مهر ماه ادامه می یابد.

منبع:ایرنا

 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خویبرداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی
 • برداشت تخمه آفتابگردان در شهرستان خوی