ریشه شناسی آئینی و مفهومی واژه فروهر
ریشه شناسی آئینی و مفهومی واژه فروهر

گویند فروهر آرنگ با نشان دوره هخامنشی است این کلمه سنگ نوشته و عالیترین فلسفه اخلاقی و با معنی ترین آرنگ روزگار بسیار قدیم ایران که فلسفه های ایران باستان درآن نهفته است…

یادداشتی از دکتر سیاوش محمودی / پژوهشگر تاریخ و فرهنگ

 

 

ای آفریدگار هستی، من روی زمین با قانون تو پاک و منزه زندگی می کنم و پاک و منزه به سوی تو باز می گردم.

گویند فروهر آرنگ با نشان دوره هخامنشی است این کلمه سنگ نوشته و عالیترین فلسفه اخلاقی و با معنی ترین آرنگ روزگار بسیار قدیم ایران که فلسفه های ایران باستان درآن نهفته است این واژه در کاتها و اوستا به معنی پیشرفت دهنده و گروهی آن را هدایت کننده تن و روان آدمی در گیتی مینو می دانند در حقیقت فروهر یکی از پنج جزء وجود آدمی است در اوستا آمده است که وجود هر آدم زنده از پنج جزء ساخته شده است که عبارتند از تن، جان، روان، وجدان،فروهر که معنی هریک از این پنج تن عبارتند از:

  • تن پس از مرگ از هم می پاشد و هر یک از مواد تشکیل دهنده آن بصورت اولیه خود باز می گردد.
  • جان که نیروی زندگانی است و در هنگام مرگ نابود می شود وازبین می رود.یعنی تا جان هست مرگ نیست و اگر مرگ آید جان دیگر نمی ماند.
  • روان پس از مرگ تا ابد پایدار خواهد ماند در جهان آخرت به پاداش نیکی یا بدی انسان خواهد رسید.
  • وجدان نیروی که دروجود هریک از ما است و بوسیله ی آن نیک و بد را تمیزمی دهیم و میتوان گفت پیامبر درونی هرانسان است. توبه و ندامت از گناه را میتوان از نتایج بیداری وجدان دانست.
  • و اما فروهر به اندیشه ی ایرانیان باستان یکی از قوای باطنی انسان است که پیش از بدنیا آمدن او وجود داشته و پس از مرگ هم باقی خواهد ماند و به عالم بالای همان جای فرود آمده صعود میکند. یعنی ذره ای از پرتو خدا بوده که برای راهنمایی روان آدمی و رهبری آن به سوی راستی و رسائی و جاودانگی به تن اندر شده پس از مرگ با همان پاکی و اصل خود می پیوند. تمام انسانها و موجودات از آغاز آفرینش تا روز رستاخیز دارای یک فروهر هستند که از طرف پروردگار به ما داده شده فنا و زوال ندارد و این محبت آسمانی است که بصورت ودیعه داده شده است.با توجه به اینکه فروهر نیز مانند روان نادیدنی است در ایران قدیم برای درک و فهم فلسفه ی تصویری رسم کرده اند که در سنگ نوشته های آن زمان زیاد دیده میشود.در تمام سنگ نوشته های باستانی پیرمرد سال خرده ای دیده میشود که دو دست او به سوی جلو و بالا افراشته شده و در دست چپ او حلقه ای دیده میشود. دوبال گشوده و یک حلقه به دور کمر آن دیده می شود.

دانشمندان می گویند:

  • فروهر انسان را مانند پیرمردی جهاندیده و در کمال تجربه و دانایی میخواهد.
  • دست راست بالا و جلوی نشان توجه و احترام به خدا است و کامیابی و یاری خواستن از اوست.
  • دست چپ حلقه ای در خود دارد که نمایانگرحلقه ی عهد و پیمان و پایداری که به آن حلقه ی مهر هم گفته میشود و امروز هم در تمام جهان در زمان عهد و پیمان زناشویی و ازدواج به همین نیت زن و شهر حلقه ای در دست چپ یکدیگر می کنند پس باید گفت: تمام جهان از فرهنگ خوب ایران استفاده کردند.