مشکلات و درد آموزگاران باید درد تمام جامعه باشد
مشکلات و درد آموزگاران باید درد تمام جامعه باشد

    یادداشتی از مهرداد خیری اوروند باید همگان یادشان باشد زیردست معلم ادب آموختیم . علم آموختیم وادب نیز. برتمام جهانیان جایگاه معلم رفیع است و دغدغه ی معیشتش را جزو اهم موارد بودجه ای می دانند. درتمام کشورها حرمت شان را حکومت حفظ می کند و در عمل نشان دادند که این جایگاه […]

 

 

یادداشتی از مهرداد خیری اوروند

باید همگان یادشان باشد زیردست معلم ادب آموختیم .
علم آموختیم وادب نیز.

برتمام جهانیان جایگاه معلم رفیع است و دغدغه ی معیشتش را جزو اهم موارد بودجه ای می دانند.

درتمام کشورها حرمت شان را حکومت حفظ می کند و در عمل نشان دادند که این جایگاه برای کل جامعه پر اهمیت است.

اما شوربختانه درکشور ما ازحرف تاعمل فاصله ایی اززمین تاآسمان هست بین چیزی که بایدباشد وچیزی که هست!!

معلم دغدغه ی معیشت ، منزل .و اقساط وامهای عقب افتاده وکرایه های سرسام آور،؛
فکرش را مشغول کرده و تمرکزی برایش باقی نگذاشته !!

حکومتی که بر مبنای اعتقادات دینی برپا می شود و مدعی صدور ایدئولوژی دین و مذهب و روش حکومت داری و مملکت داری می شود ؛باید تمامی کاستی ها را ابتدا در جامعه خود رفع کند.

که رسیدگی به مشکلات معلم باید در راس امور باشد.