شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راهبردی ترین بخش صنعت نفت ایران است/ نیازی به شرکتهای آمریکایی و اروپایی نداریم
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راهبردی ترین بخش صنعت نفت ایران است/ نیازی به شرکتهای آمریکایی و اروپایی نداریم

به گزارش خبرگزاری تارنمای جنوب، جعفر توفیقی در این آیین اظهار کرد: قطعا تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند با وجود مدیرانی چون علیرضا دانشی محقق می شود؛ اعتقاد به نقش دانش در خلق ارزش افزوده همواره از اهمیت بسیار زیادی در صنعت نفت برخوردار است.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یکی از مؤثرترین و راهبردی ترین بخش های صنعت نفت ایران است گفت: این پژوهشگاه بخشی مهمی از بدنه صنعت نفت ایران محسوب می شود که همه دغدغه آن خلق ارزش های فناورانه و پیشبرد سیاست های صنعت نفت است.

به گزارش خبرگزاری تارنمای جنوب، جعفر توفیقی در این آیین اظهار کرد: قطعا تحقق شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند با وجود مدیرانی چون علیرضا دانشی محقق می شود؛ اعتقاد به نقش دانش در خلق ارزش افزوده همواره از اهمیت بسیار زیادی در صنعت نفت برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه نگاه چنین مدیرانی به پژوهشگاه صنعت نفت بسیار با ارزش است افزود: از این فرصت برای تحقق شعار سال و ایجاد بهره وری در فرآیند تولید باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

توفیقی باید با برنامه ریزی صحیح سطح پژوهشگاه صنعت نفت را ارتقاء دهیم تا نقش آفرینی پررنگ آن در صنعت نفت بیش از پیش ملموس باشد، افزود: چرا نفت و گاز در سرزمین ایران باشد ولی به دلیل دانش، فناوری و فعالیت در راستای توسعه زنجیره ارزش دیگران از منافع بهره ببرند.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه از امروز مسئولیت مضاعفی را در برابر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و صنعت نفت احساس می کنیم، تصریح کرد: اعتماد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به پژوهشگاه صنعت نفت، بار مسئولیت ما را سنگین تر می کند و با توجه به اینکه پژوهشگاه با نیروی انسانی توانمندش متعلق به صنعت نفت است، این انتظار را کاملا برحق می دانیم.

توفیقی خطاب به مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان کرد: باید به توانمندی کارکنان صنعت نفت کشور اعتماد کنید، اصلاً نیازی به شرکت های آمریکایی و اروپایی نداریم؛ هرگونه فعالیت در حوزه صنعت نفت از جمله مطالعات بالادستی، همکاری با شرکت های اکتشاف و تولید نیاز باشد را انجام می دهیم و در مقابل مدیران شرکت ملی نفت ایران خیلی قرص و محکم در مقابل تحریم ها بایستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یکی از مؤثرترین و راهبردی ترین بخش های صنعت نفت ایران است، بیان کرد: این پژوهشگاه متعلق به صنعت نفت ایران هست و همه دغدغه آن خلق ارزش‌های فناورانه و پیشبرد سیاست های صنعت نفت است.