ربع قرن انتشار نسیم جنوب؛ علیرغم کارشکنی ها و سنگ اندازیها
ربع قرن انتشار نسیم جنوب؛ علیرغم کارشکنی ها و سنگ اندازیها

از سال های نخست پیدایش هفته نامه «نسیم جنوب» تا به امروز افتخار خواندن آن را داشته و از رویدادهای فرهنگی، ادبی، ورزشی و سیاسی استان بوشهر در شاخاب پارس آگاه شده ام.

 

 

 

 

 

به قلم:دکتر محمود دهقانی

از سال های نخست پیدایش هفته نامه «نسیم جنوب» تا به امروز افتخار خواندن آن را داشته و از رویدادهای فرهنگی، ادبی، ورزشی و سیاسی استان بوشهر در شاخاب پارس آگاه شده ام. این هفته نامه که به سردبیری دکتر یونس قیصی زاده و صاحب امتیازی دکتر امیر خلف پور از روز نخست پیدایش تا به امروز ادامه دارد همچون نورافکن به فرهنگ دیرپای این بندر پیر و کهنسال نور بخشیده است.

چه در آن روزگار که منوچهر آتشی شاعر نامدار ایران دوشنبه های ادبی «نسیم جنوب» را در دفتر این هفته نامه در بوشهر بنیاد نهاد و چه سال هایی که محمدحسن آرش نیا با تلاش  و پیگیری دلسوزانه جوانان شاعر و نویسنده را در زیر سقف دفتر نسیم گرد می آورد، این هفته نامه به گونه ساحلِ امیدِ قایق های توفان زده ی جوانان بیله ادب و فرهنگ این استان بوده است.

در سفرهایی که به ایران داشته ام و همچنین در چنبره ی الکترونیک از سنگلاخی که پیش پای این هفته نامه و دست اندرکاران آن ریخته می شود می خوانم و آگاهی دارم. دشمنی، سم پاشی های سیاسی و گاه قطع سهمیه کاغذ هیچ کدام نتوانسته از عزم راسخ سردبیر هفته نامه «نسیم جنوب» بکاهد. فشارهای زندگی از جمله اقتصادی، سیاسی و کرونایی تاثیر ویرانگری بر جوانان و به ویژه کسانی که با قلم و احساس سر و کار دارند گذاشته است.

اگر روزنه ی نسیم بر جوانان استان بوشهر بسته شود، به گونه ی آن است که ماهی را از آب جدا کنند. با عینک نیک اندیشی به آسانی می توان تلاش دلسوزانه را  در لابلای صفحه های این رسانه بومی دید. «نسیم جنوب» نه تنها فضای ورزشی، ادبی و هنری را  نیرومند کرده بلکه شاعران و نویسندگان بسیار خوبی را نیز در سطح استان و کشور پرورش داده که این خود آلام اجتماعی را کم می کند.

همه این ها حاصل تحمل رنج دست اندرکاران این هفته نامه و پا پس نکشیدن در برابر سختی هائی بوده است. در سرتاسر شهرهای استان میتوان جرقه های هنری از جمله نقاشی، موسیقی، ورزشی، نویسندگی، شعر و فیلم دید که بی گمان همه در اردوگاه نسیم دل انگیز رفاقت و صمیمیت این رسانه پا گرفته است.

هزارمین شماره هفته نامه «نسیم جنوب» که با فصل فروزنده ی نوروز باستانی همزمان بود را می بایست به فرهنگ دوستان استان بوشهر و کشور فرخنده باد گفت.

سردبیر این هفته نامه که خود به دلیل آگاهی از ژرفای اندوه جوانان در سطح استان با مصطفی سالاری استاندار پیشین بوشهر رایزنی می کرد برای بهره برداری از ظرفیت و توانمندی در زمینه های گوناگون، خواهان فرهنگ سرای ویژه جوانان در شهرهای استان بود.

در پی تلاش «نسیم جنوب» و سردبیر آن جایگاه جوانان بوشهر با مشاوره ارزشمند به استاندار پیشین، آموزش و پرورش استان را به جایگاه بهتری رساند. استان بوشهر بیشترین شمار جوانان بیکار را در سراسر کشور دارد و از دیدگاه روانشناختی نباید از آن غافل شد. از همین روی هفته نامه «نسیم جنوب» نخستین هفته نامه پر طرفدار استان بوشهر جوانان این سرمایه های استان را پشتیبانی می کند.

سردبیر «نسیم جنوب» به دنبال یورش ارتش عراق روزگار صدام به ایران به سوی جبهه شتافت. ایشان گل عمر نوجوانی خود را در جنگ به جوانی رساند. پس از جنگ نیز در جبهه ی فرهنگ، جوانان و شهروندان استان را یاری داد و برای دوری جوانان از دود و اعتیاد با رایزنی اندیشمندانه به استاندار پیشین، صمیمانه در تلاش بود.

بیست و پنجمین سال هفته نامه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی «نسیم جنوب» بر دست اندرکاران، هنرمندان موسیقی، نقاشی، فیلمسازی، شاعر، نویسنده و همه شهروندان استان بوشهر فرخنده باد.

(ویژه هزارمین شماره نسیم جنوب)

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و پنجم، شماره ۱۰۰۰)