بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت
بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت

به قلم:دکتر غفار پوربختیار چکیده : از سال ۱۲۸۴ هـ ق که اولین ایلخانی بختیاری طی فرمانی از جانب ناصرالدین شاه منصوب گردید تا  انقالب مشروطیت، روابط پرفراز و نشیبی میان شاهان قاجار و ایلخان های بختیاری شکل گرفت که برآمده از  یک سلسله عوامل بود. عوامل پنج گانهای همچون چگونگی برقراری نظم و امنیت […]

به قلم:دکتر غفار پوربختیار

چکیده :

از سال ۱۲۸۴ هـ ق که اولین ایلخانی بختیاری طی فرمانی از جانب ناصرالدین شاه منصوب گردید تا  انقالب مشروطیت، روابط پرفراز و نشیبی میان شاهان قاجار و ایلخان های بختیاری شکل گرفت که برآمده از  یک سلسله عوامل بود. عوامل پنج گانهای همچون چگونگی برقراری نظم و امنیت ایلی و فرا ایلی، نحوه جمع  آوری مالیات و پرداخت آن به خزانه دولت قاجار، کیفیت دادن سوار به دولت و کمک به آن در جنگ های  داخلی و خارجی، برقراری روابط دوستانه با شاه و مقامات قاجاری و سرانجام مسئله قدرت یابی بیش از اندازه  یک ایلخانی، از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روابط ایلخانی بختیاری و شاه قاجار بوده است. در این پژوهش  نقش و تأثیر هر کدام از این عوامل مورد بررسی و سنجش قرار گرفته و روشن می گردد که مسئله قدرت  یابی فراتر از حد ایلخانی بختیاری که شاه و دربار قاجار را به هراس افکنده بود بیشتر از سایر عوامل بر چگونگی  روابط طرفین و بویژه سرنوشت یک ایلخان تأثیرگذار بوده است.

دانلود فایل PDFمتن کامل مقاله