رضاشاه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری
رضاشاه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری

به قلم:دکتر غفار پور بختیار چکیده رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت به انجام یک سلسله از اقداماتی مبادرت ورزید کـه یکـی از آنهـا  طرح اسکان اجباری عشایر بود که اصطلاحاً به «تخته قاپو » کـ ردن مـشهور بـود . در ایـن میـان ایـل  بختیاری به عنوان یکی از ایلات مهم و مقتدر کشور […]

به قلم:دکتر غفار پور بختیار

چکیده

رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت به انجام یک سلسله از اقداماتی مبادرت ورزید کـه یکـی از آنهـا  طرح اسکان اجباری عشایر بود که اصطلاحاً به «تخته قاپو » کـ ردن مـشهور بـود .

در ایـن میـان ایـل  بختیاری به عنوان یکی از ایلات مهم و مقتدر کشور مشمول طرح اجباری اسکان عـشایر از جانـب  دولت رضاشاه گردید . این طرح بدون انجام مطالعات و تحقیقات کارشناسی و بـدون فـراهم آوردن  زمینه های لازم و تنها به پشتوانه نیروی نظامی و انتظامی در ایل بختیاری اجرا گردید . رضاشاه خـود  به طور مستقیم جریان اسکان عشایر بختیـاری را دنبـال مـی کـرد . هـدف وی از ایـن اقـدام ، تنهـا  یکجانشین کردن عشایر و رسیدگی به وضعیت آنان و در نتیجه فراهم آوردن امکـان رشـد و ترقـی  جامعه نبود ، بلکه هدف اصلی دولت رضا شاه یکجانشین کرد ن ایلات و عشایر، به ویژه بختیاری ها  برای اعمال نظارت مستقیم و بیشتر بر روی ایشان بود .

دولت رضاشاه به کمک ارتش و بـا اسـتقرار  نیروهای آن در گذرگاه های مال رو عشایر بختیاری ، توانست عده ای از بختیـاری هـا را بـه اجبـار  اسکان دهد ؛ اما عشایر بختیاری در مقابل طرح اس کان اجباری مقاومت نشان دادند . دولت رضا شـاه  آنان را به زور وادار به ساخت روستاهای جدید نمود و دسته هایی از ایـشان را بـه یـاری ارتـش از  چهارمحال بختیاری به خوزستان انتقال داد.آنان پس از سقوط رضا شاه روستاهای جدیدالاحـداث را  تخریب کردند و بار دیگر به زندگی کوچ نشینی بازگشتند .

واژگان کلیدی: اسکان عشایر،کوچ نشینی، یکجانشینی، ایل بختیاری، انتقال اجباری

دریافت فایل pdf:

اسکان عشایر بختیاری