گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز
گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز

میز خدمت این هفته شهرداری اهواز با حضور مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز در مصلی مهدیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز

گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز

گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز

برپایه این گزارش، در میز خدمت این هفته عباس آبیار معاون مالی اقتصادی شهرداری و محمدسعید الماسی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی و آقایان دغاغله و شیشه گری دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر میزبان و پاسخگوی شهروندان بودند.